Co to jest faktoring

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. W praktyce usługa polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Faktoranta.

Jest usługą przyjazną przedsiębiorcy, która pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści jak: administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego). Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

  • w obrocie krajowym lub zagranicznym,
  • bezsporne, niegotówkowe i niepodlegające kompensatom,
  • z terminem płatności nieprzekraczającym 180 dni,
  • nieobjęte zakazem cesji,
  • właściwie udokumentowane,
  • nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich,
  • nieobjęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.