Jak to działa w praktyce

W ramach umowy faktoringowej występują trzy podmioty:

  • Faktor (BPS Faktor S.A.) - wyspecjalizowana instytucja finansowa, która na podstawie podpisanej umowy faktoringowej nabywa od faktoranta wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów bądź usług.
  • Faktorant (dostawca) - dostawca towarów bądź usług, któremu przysługuje wierzytelność pieniężna w stosunku do odbiorcy.
  • Kontrahent (odbiorca, dłużnik) - odbiorca towarów lub usług zobowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego wobec faktoranta.

Schemat transakcji faktoringowej:
(1) Faktorant wyraża zgodę na cesje wierzytelności podpisując umowę faktoringową z Faktorem.
(2) Faktorant sprzedaje towary, produkty bądź usługi swojemu Kontrahentowi i wystawia fakturę.
(3) Faktorant przekazuje Faktorowi dokumenty niezbędne do wykupu wierzytelności (elektroniczne kopie faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru bądź usługi).
(4) Faktor wypłaca Klientowi zaliczkę do wysokości 90% wartości brutto faktury.
(5) Kontrahent spłaca wierzytelności wobec Faktora po upływie określonej liczby dni.
(6) W przypadku przekroczenia przez Kontrahenta terminu spłaty wierzytelności Faktor dochodzi swoich wierzytelności.
(7) Następuje rozliczenie transakcji pomiędzy Faktorem a Faktorantem poprzez zwrot funduszu gwarancyjnego (pozostałej części wierzytelności).

Dzięki faktoringowi Klient może korzystać ze swoich pieniędzy zaraz po dokonaniu sprzedaży, nie czekając na spłatę należności przez Kontrahenta!